สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประทานวโรกาสให้ นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ คุณณัฐกานต์  ปิยะรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๔ และข้าราชการกองบิน ๔ เข้าเฝ้าถวายสักการะ ทั้งนี้สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุให้แก่ กองบิน ๔ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในองค์หลวงพ่อเพชรเนื้อหยก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร เมื่อ ๘ เมษายน ๒๕๖๑