พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จไปประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ในการนี้  นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์  ผู้บังคับการกองบิน ๔ และคุณณัฐกานต์  ปิยะรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำข้าราชการและชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ เฝ้ารับส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔ เมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑