ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้ นาวาอากาศเอก ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการและชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ณ สนามบินกองบิน ๔ เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @