ประกาศเชิญชวน

- งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๕๓ และ ๑๑๖๙ (อาคารรับ-ส่งพัสดุ ฯ และคลังเก็บพัสดุ ฝคก.ฯ) ที่ กองบิน ๔ 
  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

- จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๓๕๑๙, ป.๓๕๒๐, ป.๓๔๗๙ และ ป.๓๔๘๐ (ตึกแถว ๒ ชั้น ๑๐ ครอบครัว) ที่ กองบิน ๔ 
  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

- จ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว ที่ กองบิน ๔ 
  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

 


 

 

 

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @