ร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)

- งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3428 (อาคารทดสอบสมรรถนะ) ที่ กองบิน ๔ จำนวน 1 งาน (30 ต.ค.61)
  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)