ประกาศราคากลาง
 

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องเครื่องมือเครื่องใช้ประจำตัวนักบิน (ห้อง PE) ที่ ฝูง.401 บน.4 (22 พ.ค.62) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุงระบบสละอากาศยาน (Egress System) ของ บ.T-50 TH ที่ บน.4 (22 พ.ค.62) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้าโรงเก็บ บ.ฝสอ.และฝวอ.ฝูง.401ฯ ที่ บน.4 (22 พ.ค.62) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ที่ บน.๔ (6 มิ.ย.62) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงจอด บ.ขฝ.๒ ที่ บน.๔ 
(11 ก.ค.62) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)


 

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงท่อลอดและขุดลอกคูระบายน้ำ ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (6 ธ.ค.61) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3428 (อาคารทดสอบสมรรถนะ) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (30 ต.ค.61) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3517 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (18 ก.ย.61) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3518 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน (18 ก.ย.61) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

 

 

 

------------------------------------------------------------------