ประกาศราคากลาง

งานจัดจ้างซ่อมท่อประปาพร้อมอุปกรณ์บริเวณโรงกรองน้ำ ที่ กองบิน 4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)


-----------------------------------------------------------------------------

งานประกวดราคา ปี60  (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
งานจัดจ้างซ่อมแซมแนวรั้ว รปภ.กองบิน 4 ด้านทิศใต้    (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

 

-------------------------------------------------------------------------

 

งานจัดจ้างย้ายแนวรั้ว รปภ.ชั้นใน ที่ กองบิน 4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)


--------------------------------------------------------------------------

งานจ้างขุดและวางท่อระบายน้ำบริเวณหลังอาคาร บก.ฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น ที่ กองบิน ๔ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
งานจ้างซ่อมแซมรั้ว รปภ.ด้านทิศตะวันออก ที่ กองบิน ๔ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
งานจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำบริเวณอาคาร มว.โรงงานสนับสนุนการซ่อมบำรุง บ.ฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น ที่ กองบิน ๔ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนทางเข้าฝูงฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น ที่ กองบิน ๔ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
งานจ้างปรับปรุงแนวท่อลอดบริเวณโค้งชาลี ที่ กองบิน ๔ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
งานจ้างปรับปรุงอาคารซ่อมบำรุงระบบสละอากาศยาน (Crew Escape System) ที่ กองบิน ๔ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
งานจ้างปรับปรุงอาคารทรงงาน ที่ กองบิน ๔ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๒ (โรงเก็บ บ.ฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น) ที่ กองบิน ๔ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๘๖ (อาคารเก็บอุปกรณ์ภาคพื้น บ.ฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น) ที่ กองบิน ๔ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๒๕ (โรงจอดรถบริภัณฑ์ภาคพื้นสนับสนุนการบิน บ.ฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น) ที่ กองบิน ๔ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

------------------------------------------------------------------

- งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3037 (บก.ผคว.3 กพว.สพ.ทอ.)(คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3034 พร้อมพื้นลาน และถนน ค.ส.ล.ที่ บน.4 (ผคว.3 กพว.สพ.ทอ.)(คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
- งานจัดจ้างปรับถนนสาย A และสาย B บริเวณค พร้อมพื้นลานและลังเก็บอาวุธนำวิถีพลัยกลาง ผคว.3 กพว.สพ.ทอ. ที่ บน.4(คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
- งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1186, 1187 อาคารศูนย์ควบคุมและสั่งการการซ่อมบำรุง บ.ข.19/ก (F -16 MLU) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
- งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1027 อาคารเก็บบริภัณฑ์ภาคพื้นสนับสนุนการบินของ บ.ข.19/ก (F -16 MLU) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)


1. งานจจัดจ้างซ่อมแซมแนวรั้ว รปภ.ด้านทิศตะวันตกและตะวันออก ที่ กองบิน 4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
2. งานจัดจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ป.5196 และ ป.5197 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
3. งานจัดจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ป.5198 และ ป.5199 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
4. งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 5201 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) ที่่ กองบิน (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
5. งานจัดจ้างสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคา ที่ ฝูงบิน 401 กองบืน 4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
6. งานจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 12 KW จำนวน 1 ระบบ (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
7. งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2052 (อาคาร มว.พธ.ร้อย.สนน.พัน.อย.ฯ) ที่ กองบิน 4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
8. งานปรับปรุงอาคารหมายเลข  (โรงจอดรถ พัน.อย.ฯ) ที่ กองบิน 4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
9. งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 4067 4068 4069 (บ้าน หน.นขต) ที่ บน.4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
10. งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 5052 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) ที่่ กองบิน 4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
11. งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 5200 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) ที่ กองบิน 4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
12. งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 5053 (ตึกแถว 2 ชั้น 10 ครอบครัว) ที่ กองบิน 4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)


-----------------------------------------------

1. งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลบริเวณร้านค้าสวัสดิการข้าราชการ กองบิน 4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
2. งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2166 (คลังเก็บพัสดุ ผชย.ฯ) ที่ กองบิน 4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)
3. งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2223 (อาคารหมู่สูหกรรม มว.ร้อย.สนน.พัน.อย.ฯ) ที่ กองบิน 4 (คลิ๊กเพื่อดาวนโหลดข้อมูล)

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @