นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ นำน้ำอุปโภค-บริโภค ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑