นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน และมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนหมู่บ้านที่ ๘, ๑๐ และ ๑๒ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๓๐ ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในเบื้องต้น ณ พื้นที่หมู่ ๘ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒