นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จากการเกิดภาวะภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วงในปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมมือระหว่าง กองบิน ๔ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การช่วยเหลือมีความครอบคลุม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ จุดบริการน้ำเพื่อประชาชน กองบิน ๔ เมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๖๒