นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ สั่งการให้เตรียมการป้องกันและฝึกซ้อมการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยตามแผนบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความชำนาญและพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในการฝึกปฏิบัติครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การเคลื่อนย้ายเรือท้องแบนไปยังที่หมายและกลับที่ตั้งอย่างถูกวิธีการบังคับทิศทางเรือท้องแบนชนิดติดเครื่องยนต์, การพายเรือและบังคับทิศทางด้วยไม้พาย, การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จมน้ำอย่างถูกวิธี และการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ประสบเหตุอุทกภัย โดยใช้สถานที่ อ่างเก็บน้ำ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (แห่งใหม่) เป็นสถานที่ เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑