นาวาอากาศเอกหญิง วิภาดา  จารุสมบัติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ
กองบิน ๔ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔
เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒