นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา กองทัพอากาศทุนการศึกษากองบิน ๔ และทุนการศึกษากองบิน ๔ เพื่อประชาชนมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔๗๔ ทุน เป็นเงิน ๑,๐๙๓,๕๐๐ บาท ให้แก่ บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๔ และนักเรียนในสังกัดโรงเรียนพื้นที่โดยรอบ โดยมี นายอมร  บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย การมอบทุนการศึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน  แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของกองทัพอากาศ และกองบิน ๔ ที่มีต่อนักเรียนและประชาชนในเขตพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง กองบิน ๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบิน ๔ เมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

 

 

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @