นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการกองบิน ๔ ที่มีความเพียรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับการยกย่อง ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๔ เมื่อ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @