นาวาอากาศเอก นิรุต  รัตนจรรยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับกำลังพล กองบิน ๔ ประจำปี ๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะการฟังและการพูด เพื่อให้มีความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษาและศูนย์การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กองบิน ๔ เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @