นาวาอากาศเอก นิรุต  รัตนจรรยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตยประจำ ปี ๒๕๖๑ โดยมีกลุ่มสื่อมวลชนและผู้นำชุมชน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง บทบาทของพลเมืองในการสร้างความสามัคคี และเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑


   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @