นาวาอากาศเอก วรพล  ดิษฐ์แก้ว เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนไพศาลีพิทยา อำเภอไพศาลี และโรงเรียนเทศบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ณ ค่ายลูกเสือ กองบิน ๔ เมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @