นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน สังกัดกองบิน ๔ ให้แก่นายทหารประทวน ที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนยศสูงขึ้น 
ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔ เมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒