นาวาอากาศเอก จิตติวุฒิ  วันทนา ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบิน ๔ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนยศสูงขึ้น 
ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔ เมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒