นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบิน ๔ ที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี เสนาธิการกองบิน ๔  และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔  เมื่อ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒