นาวาอากาศเอก อานนท์  จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ปริญ  ยงปิยานนท์ รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ร่วมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
โดยสาธิตการแต่งกาย และการแสดงความเคารพอย่างถูกต้อง ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสว่างวงษ์ (ตาคลีประชานุกูล)อำเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๖๒