แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๔ นำข้าราชการที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ และโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ซึ่งมีคำสั่งให้บรรจุเข้ารับราชการที่กองบิน ๔ มารับฟังโอวาทแนวทางการรับราชการ การปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และการประพฤติตนตามแบบธรรมเนียมวินัยทหาร โดยมี นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานให้โอวาทข้าราชการบรรจุใหม่ ณ กองบังคับการ กองบิน ๔ เมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

   
© ดำเนินการจัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองบังคับการ กองบิน 4 @